طرح های عضویت

طرح های عضویت

سبک یک

برنامه قیمت عالی برای شما!

رایگان

هزارتومان
0
ماهیانه
 • دوره های قابل استفاده: 1 عدد
 • دوره مستقل
 • دسترسی کامل به یک دوره
 • به صورت رایگان تست کنید!
پلن محبوب

استاندارد

هزارتومان
250
ماهیانه
 • دوره های قابل استفاده: 3 عدد
 • دوره مستقل
 • دسترسی کامل به یک دوره
 • دسترسی به کلاس ضبط شده

گروهی

هزارتومان
450
ماهیانه
 • دوره های قابل استفاده: 10 عدد
 • دوره مستقل
 • دسترسی کامل به یک دوره
 • دسترسی به کلاس ضبط شده

حرفه ای

هزارتومان
950
ماهیانه
 • دوره های قابل استفاده: نامحدود
 • دوره مستقل
 • دسترسی کامل به یک دوره
 • دسترسی به کلاس ضبط شده

رایگان

میلیون تومان
0
سالیانه
 • دوره های قابل استفاده: 1 عدد
 • دوره انفرادی
 • دسترسی کامل به دوره تک
 • برای همیشه رایگان امتحان کنید!
انتخاب محبوب

شروع

میلیون تومان
1.5
سالیانه
 • 1:دوره ها شامل
 • دوره انفرادی
 • دسترسی کامل به دوره تک
 • برای همیشه رایگان امتحان کنید!

تیم

میلیون تومان
2.5
سالیانه
 • دوره های شامل: 10
 • دوره انفرادی
 • دسترسی کامل به دوره تک
 • رکورد یادگیرنده

شرکت، پروژه

میلیون تومان
5
سالیانه
 • دوره های نامحدود
 • دوره انفرادی
 • دسترسی کامل به دوره تک
 • رکورد یادگیرنده

سبک دو

برنامه قیمت عالی برای شما!

Basic

$
19
/mo
 • Courses included: 1
 • Individual Course
 • Full Access to Single Course
 • Try for free, forever!
Popular Choice

Advanced

$
49
/mo
 • Unlimited Courses
 • Individual Course
 • Full Access to Single Course
 • Learner Record

Optimal

$
29
/mo
 • Courses included: 10
 • Individual Course
 • Full Access to Single Course
 • Learner Record