معرفی دوره

اندازه گیری افراد شکم دار

اندازه گیری اصولی شلوار روی تن شخص با ۲ نوع اندام متفاوت

رسم الگوی پیش و پشت شلوار با متد مولر به صورت بیسیک

رسم الگوی پیش و پشت شلوار با متد مولر با اضافات مجاز

تکنیک رفع ایرادات اندامی شلوار