دوره در حال ثبت نام

اهداف یادگیری
  • اندازه‌گیری اصولی شلوار روی تن شخص با 2 نوع اندام متفاوت
  • رسم الگوی پیش و پشت شلوار با متد مولر با اضافات مجاز
  • رسم الگوی پیش و پشت شلوار با متد مولر به صورت بیسیک
  • توضیحات تکمیلی راجع به شلوار و ایستایی
  • توضیحات ایرادات اندامی و ایستایی شلوار
  • پروگیری
  • پرسش و پاسخ

کنارتون هستم با آموزش بهترین هنر دنیا

لیست دوره‌ها

رشد شما با یادگیری آغاز می‌شود...